Borsa de treball a publica.ccoo.cat

Nomenaments telemàtics a publica.ccoo.cat

Adjudicacions d'estiu

Jornada laboral i retribucions del professorat substitut

Nomenaments telemàtics


Informació per al curs 2012-2013 (12 de setembre de 2012)

Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent. Curs 2012-2013
Els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir les vacants i substitucions.

Nomenaments a partir de l'inici del curs escolar
A partir de l'inici del curs lectiu els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona realitzaran actes de nomenaments telemàtics d'acord amb el procediment que s'estableix a l'article 6 dels Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2012-2013  de 28 de juny de 2012 i amb les condicions que s'estableixen a l'article 4 de l'esmentat document.Què cal fer?
 • Podeu consultar al web del Departament d'Ensenyament les dades que consten en la borsa de treball de personal interí i substitut docent.
  Cal identificar-se amb el codi d'usuari o usuària de l'XTEC o, si no se'n té, amb el codi del registre d'usuari o usuària temporal que facilita el mateix sistema.
 • A fi de tenir informació precisa sobre el procediment i de seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents.
 • Els dies de nomenaments es publicarà a les pàgines web dels serveis territorials i al web del Consorci d'Educació de Barcelona el número d'ordre del personal convocat als actes de nomenament.
 • Per conèixer el resultat de l'adjudicació, cal consultar la llista general del resultat de l'adjudicació a la pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona que es tenen com a preferents. Complementàriament, les persones a les quals s'assigna una vacant o una substitució reben un SMS i un missatge de correu electrònic amb aquesta indicació. Per accedir a l'aplicació, cal identificar-se amb el codi d'usuari o usuària de l'XTEC o, si no se'n té, amb el codi del registre d'usuari o usuària temporal que facilita el mateix sistema.
 • La persona substituta ha d'acceptar o refusar l'adjudicació proposada dins de la franja horària de connexió establerta. Us aconsellem que prèviament veieu el Vídeo tutorial sobre el funcionament de "l'Accés al resultat individual de l'adjudicació".


Les franges horàries de connexió són ... (web Departament) (consulteu els webs dels diferents SSTT)

Número d'ordre


 • El número d'ordre de la borsa de treball és el definitiu per al curs 2012-2013.
 • Al llarg del curs 2012-2013 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa durant la darrera setmana dels mesos d'octubre (29 a 31 octubre), 12 a 14 de novembre, i darreres setmanes de gener i març 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • .

2. Funcionament general del procés d’adjudicació telemàtica


Funcionament general del procés d’adjudicació telemàtica

A fi de tenir informació sobre el procediment dels actes de nomenaments telemàtics i de seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents.
Una vegada ha començat el curs, els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona publicaran a la pàgina web el calendari mensual d'actes de nomenaments telemàtics per cobrir vacants i substitucions.
Durant el curs, el dia de l'adjudicació, normalment, abans de les 11 del matí, es pot consultar, a les pàgines web dels serveis territorials o al web del Consorci d'Educació de Barcelona, el número d'ordre de les persones convocades per a cada especialitat.
Per saber el resultat de l'adjudicació, cal consultar la llista general del resultat de l'adjudicació a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents. Complementàriament, les persones a les quals s'assigna una vacant o una substitució reben un avís per mitjà d'un SMS i un missatge de correu electrònic.
Les franges horàries en què cal connectar-se per veure el resultat de l'adjudicació i acceptar-la o refusar-la es publiquen a l'apartat Franja horària de connexió de les pàgines web de cadascun dels serveis territorials i al web del Consorci d'Educació de Barcelona. Us aconsellem que prèviament veieu el Vídeo sobre el funcionament de l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació de l'aplicació.
Les persones a les quals s'assigna una vacant o substitució l'han d'acceptar des de l'aplicació que hi ha a l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació d'aquest web durant la franja horària indicada. Per fer-ho, cal seguir els passos següents:
 1. acceptar telemàticament aquesta proposta i
 2. imprimir la credencial (en format PDF).
El primer dia lectiu després de l'adjudicació o el dia d'inici de la substitució (si és posterior a l'adjudicació), cal presentar-se al centre docent adjudicat i lliurar la credencial a la direcció del centre.
Si no es vol acceptar la proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació de l'aplicació. S'ha de tenir en compte que el rebuig d'aquesta proposta comporta l'exclusió de la borsa de treball de personal docent, llevat que s'al·legui un motiu justificat. En aquest cas, s'ha de fer arribar un document acreditatiu a la seu del servei territorial corresponent.
La persona que obté una vacant o substitució per primera vegada ha de portar a la Secció de Gestió de Personal del servei territorial la documentació següent:
 • una fotocòpia del DNI,
 • una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social,
 • un certificat mèdic original que indiqui que no té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici del lloc de treball que ha d'ocupar (no cal tornar a presentar el certificat mèdic en el cas de les persones que han entrat a la borsa en la darrera convocatòria),
 • l'imprès que fa referència a les dades bancàries,
 • l'imprès corresponent a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF)
 • la declaració jurada o promesa de no estar afectat o afectada pel règim d'incompatibilitat i
 • la sol·licitud de compatibilitat.
La direcció del centre docent ha de comunicar a la persona interina o substituta l'acabament de la vacant o substitució per incorporació de la persona titular del lloc de treball. En aquest cas, no més tard de les 10 hores del primer dia lectiu posterior a la data de cessament, la persona interina o substituta ha d'accedir a l'aplicació que hi ha a l'apartat Comunicació de la finalització de l'adjudicació del web per comunicar la data d'acabament i quedar disponible per participar en posteriors actes de nomenaments (vegeu el Vídeo sobre el funcionament de l'apartat Comunicació de la finalització de l'adjudicació de l'aplicació).
Si la incorporació de la persona titular es produeix dimecres, per exemple, i no se'n té constància fins aquest mateix dia, la persona substituta ho ha de comunicar el mateix dimecres, si és que vol prendre part en el procés d'adjudicació d'aquell dia. En tot cas, també cal presentar la credencial signada per la direcció del centre a la Secció de Gestió de Personal Docent del servei territorial o enviar-la escanejada per correu electrònic.
Si no es disposa d'ordinador amb connexió a Internet, es pot anar:
 • a la seu dels serveis territorials,
 • a la seu central del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona),
 • als serveis educatius del Departament d'Ensenyament o
 • a qualsevol biblioteca pública de la Generalitat de Catalunya.
Si cal resoldre dubtes de tipus informàtic, es pot trucar al telèfon del Servei d'Atenció Unificada del Departament d'Ensenyament (902 532 100), de dilluns a divendres, de les 8 a les 20 hores, exclosos els festius, o s'hi pot enviar un missatge de correu electrònic (sau.ensenyament@gencat.cat).
us administratiu, es poden comunicar per correu electrònic al servei territorial.

2.1 Criteris d'adjudicació de vacants i substitucions


A partir del curs escolar 2012-2013, el personal de la borsa de treball docent s'ordena en col·lectius per a les especialitats de primària i de secundària. Dins de Cada col·lectiu, s'ordena pel número d'ordre, de menor a major:

Col·lectius per a les especialitats de primària
 1. Cos de mestres i amb serveis prestats a la borsa 
 2. Cos de mestres i sense serveis prestats a la borsa
 3. Cos de secundària, amb disponibilitat per treballar a primària i amb serveis prestats a la borsa de primària
 4. Cos de secundària, amb disponibilitat per a treballar a primària i sense serveis prestats a la borsa de primària

Col·lectius per a les especialitats de secundària
 1. Cos de secundària i amb serveis prestats a la borsa
 2. Cos de secundària i sense serveis prestats a la borsa

Les vacants i substitucions s'adjudiquen seguint l'ordre de prioritat dels criteris següents:
 1. Especialitat
 2. Tipus de jornada
  Les jornades s'agrupen en els blocs següents:
  Bloc 1: jornada entre 1 i 0,86
  Bloc 2: jornada entre 0,83 i 0,75
  Bloc 3: jornada entre 0,70 i 0,62
  Bloc 4: jornada entre 0,58 i 0,42
  Bloc 5: jornada 0,33

  La correspondència entre les dedicacions sol·licitades per les persones que formen part de la borsa de treball i els llocs de treball que es poden adjudicar, és la següent:

  Correspondència entre la dedicació sol·licitada i els llocs de treball
  Dedicació sol·licitada per el/la candidat/a Dedicació dels llocs de treball que se li podran adjudicar
  1 1
  0.92
  0.86
  0.83 0.83
  0.78
  0.75
  0.660.70
  0.66
  0.62
  0.50 0.58
  0.50
  0.42
  0.330.33
 3. Tipus de centre o plaça (primer els centres ordinaris i després els centres i els llocs de treball especials)

Així, per exemple, es comença per la primera especialitat prioritzada per l'àrea territorial i llavors s'adjudiquen les places en l'ordre següent:
 1. les jornades del Bloc 1 dels centres ordinaris i
 2. les jornades del Bloc 1 dels llocs de treball o centres especials (protecció de menors, formació de persones adultes, etc.).

Les jornades d'un mateix bloc s'adjudiquen indistintament.
Es continua per la segona especialitat prioritzada i s'adjudica d'acord amb els criteris 1 i 2, així successivament seguint la priorització de les especialitats.

Un cop s'han adjudicat totes les places de les jornades del Bloc 1 de totes les especialitats, s'adjudiquen les de les jornades del Bloc 2, després les del Bloc 3, després les del Bloc 4, i per últim les del Bloc 5.
Les jornades d'un mateix bloc s'adjudiquen indistintament.

El dia de l'adjudicació es publiquen a la pàgina web dels serveis territorials d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de Barcelona les especialitats en què hi ha vacants o substitucions i la seva priorització.

3. Adreces electròniques per a la gestió dels nomenaments