Borsa de treball a publica.ccoo.cat

Nomenaments telemàtics a publica.ccoo.cat

Adjudicacions d'estiu

Jornada laboral i retribucions del professorat substitut

Persones que s'incorporen a la borsa o modifiquen el número d'ordre per haver estat aprovades i no seleccionades a les oposicions

Persones que s'incorporen a la borsa o modifiquen el número d'ordre per haver estat aprovades i no seleccionades a les oposicions

Per accedir a la consulta cal el codi personal de la XTEC o un codi temporal.

Les persones que han aprovat la fase d'oposició però que no han estat seleccionades i que ja formen part de la borsa de treball de personal interí docent amb un número d'ordre inferior a 31.000 mantenen el número que tenien assignat.

Documentació
a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver fet tots els estudis necessaris per expedir aquest títol, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.
- En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis fets, cal adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol.
- Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar l'homologació corresponent o la credencial de reconeixement de la titulació per exercir la professió de mestre o mestra o de professor o professora d'educació secundària.

b) Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI). Les persones que tenen la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea, han de presentar una fotocòpia del document acreditatiu de la nacionalitat o, si no el tenen, una fotocòpia del passaport. En qualsevol dels cassos, el document acreditatiu ha de ser vigent.

cCertificat mèdic ordinari que acrediti que no es pateix cap malaltia ni s'està afectat o afectada per una limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta, expedit per qualsevol metge o metgessaa de família dels centres d'atenció primària.

dDeclaració jurada o promesa de no haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques. Així mateix, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar una declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.