Nomenaments telemàtics 2013-2014

Curs 2013-2014: 
Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent. 

Una vegada finalitzades les adjudicacions de destinacions provisionals del mes de juliol i en funció del nombre de vacants i substitucions que quedin pendents de cobrir, es preveu que entre el 29 d'agost i el 12 de setembre de 2013 es faran als serveis territorials del Departament d'Ensenyament i al Consorci d'Educació de Barcelona tants actes de nomenament telemàtic com siguin necessaris per adjudicar les vacants i substitucions que hi hagi pendents d'assignació entre el personal inscrit a la borsa de personal docent.

A partir del 19 d'agost s'informarà de les dates concretes (entre el 29 d’agost i el 12 de setembre) en què es duran a terme aquestes adjudicacions de vacants i substitucions.


Nomenaments a partir de l'inici del curs escolar

A partir de l'inici del curs lectiu els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona realitzaran actes de nomenaments telemàtics d'acord amb el procediment que s'estableix a l'article 6 dels Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014 de 28 de juny de 2013 i amb les condicions que s'estableixen a l'article 4 de l'esmentat document.
Funcionament general del procés d’adjudicació telemàtica

A fi de tenir informació sobre el procediment dels actes de nomenaments telemàtics i de seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents.

Una vegada ha començat el curs, els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona publicaran a la pàgina web el calendari mensual d'actes de nomenaments telemàtics per cobrir vacants i substitucions.

Durant el curs, el dia de l'adjudicació, normalment, abans de les 11 del matí, es pot consultar, a les pàgines web dels serveis territorials o al web del Consorci d'Educació de Barcelona, el número d'ordre de les persones convocades per a cada especialitat.

Per saber el resultat de l'adjudicació, cal consultar la llista general del resultat de l'adjudicació a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents. Complementàriament, les persones a les quals s'assigna una vacant o una substitució reben un avís per mitjà d'un SMS i un missatge de correu electrònic.

Les franges horàries en què cal connectar-se per veure el resultat de l'adjudicació i acceptar-la o refusar-la es publiquen a l'apartat Franja horària de connexió de les pàgines web de cadascun dels serveis territorials i al web del Consorci d'Educació de Barcelona. Us aconsellem que prèviament veieu el Vídeo sobre el funcionament de l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació de l'aplicació.

Les persones a les quals s'assigna una vacant o substitució l'han d'acceptar des de l'aplicació que hi ha a l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació d'aquest web durant la franja horària indicada. Per fer-ho, cal seguir els passos següents:

 1. acceptar telemàticament aquesta proposta i
 2. imprimir la credencial (en format PDF).
El primer dia lectiu després de l'adjudicació o el dia d'inici de la substitució (si és posterior a l'adjudicació), cal presentar-se al centre docent adjudicat i lliurar la credencial a la direcció del centre.

Si no es vol acceptar la proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació de l'aplicació. S'ha de tenir en compte que el rebuig d'aquesta proposta comporta l'exclusió de la borsa de treball de personal docent, llevat que s'al·legui un motiu justificat. En aquest cas, s'ha de fer arribar un document acreditatiu a la seu del servei territorial corresponent.

La persona que obté una vacant o substitució per primera vegada ha de portar a la Secció de Gestió de Personal del servei territorial la documentació següent:

 • una fotocòpia del DNI,
 • una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social,
 • un certificat mèdic original que indiqui que no té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici del lloc de treball que ha d'ocupar (no cal tornar a presentar el certificat mèdic en el cas de les persones que han entrat a la borsa en la darrera convocatòria),
 • l'imprès que fa referència a les dades bancàries,
 • l'imprès corresponent a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF)
 • la declaració jurada o promesa de no estar afectat o afectada pel règim d'incompatibilitat i
 • la sol·licitud de compatibilitat.
La direcció del centre docent ha de comunicar a la persona interina o substituta l'acabament de la vacant o substitució per incorporació de la persona titular del lloc de treball. En aquest cas, no més tard de les 10 hores del primer dia lectiu posterior a la data de cessament, la persona interina o substituta ha d'accedir a l'aplicació que hi ha a l'apartat Comunicació de la finalització de l'adjudicació del web per comunicar la data d'acabament i quedar disponible per participar en posteriors actes de nomenaments (vegeu el Vídeo sobre el funcionament de l'apartat Comunicació de la finalització de l'adjudicació de l'aplicació).

Si la incorporació de la persona titular es produeix dimecres, per exemple, i no se'n té constància fins aquest mateix dia, la persona substituta ho ha de comunicar el mateix dimecres, si és que vol prendre part en el procés d'adjudicació d'aquell dia. En tot cas, també cal presentar la credencial signada per la direcció del centre a la Secció de Gestió de Personal Docent del servei territorial o enviar-la escanejada per correu electrònic.

Si no es disposa d'ordinador amb connexió a Internet, es pot anar:

 • a la seu dels serveis territorials,
 • a la seu central del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona),
 • als serveis educatius del Departament d'Ensenyament o
 • a qualsevol biblioteca pública de la Generalitat de Catalunya.
Si cal resoldre dubtes de tipus informàtic, es pot trucar al telèfon del Servei d'Atenció Unificada del Departament d'Ensenyament (902 532 100), de dilluns a divendres, de les 8 a les 20 hores, exclosos els festius, o s'hi pot enviar un missatge de correu electrònic (sau.ensenyament@gencat.cat).

Si cal resoldre dubtes de tipus administratiu, es poden comunicar per correu electrònic al servei territorial.


Adreces electròniques per a la gestió dels nomenaments


Substitucions: jornada laboral per al curs 2013-2014


Substitucions: jornada laboral per al curs 2013-2014Jornada laboral dels professors interins docents nomenats per a substitucions a partir del curs 2013-2014

A partir de l'1 de setembre de 2013, la jornada dels professors interins docents nomenats per a la substitució transitòria del lloc de treball s'adequarà proporcionalment a les activitats de docència directa amb alumnes. El nomenament del personal docent en substitució de funcionaris tindrà horaris de treball inferiors als establerts amb caràcter general.

Les substitucions docents cobriran la part horària corresponent a les activitats lectives amb alumnes (activitats docents amb grups classe, activitats de suport i d'atenció a la diversitat) sense incloure-hi les reduccions lectives per tasques de direcció i coordinació dels titulars dels llocs de treball. La jornada laboral dels substituts inclourà també, proporcionalment, un horari per activitats complementàries fins assolir una jornada laboral màxima de 32,5 hores, de les quals, un màxim de 27,5 hores seran de presència en el centre docent.

Per al millor aprofitament dels recursos disponibles, les direccions dels centres docents públics ajustaran l'horari setmanal de presència en el centre fins al màxim de les 27,5 hores afectant, preferentment, les tasques de vigilancia i esbarjo dels alumnes d'educació infantil i primària o altres activitats lectives i, en el cas de l'educació secundària, les guàrdies o altres vigilàncies o, si escau, altres activitats complementàries d'horari fix o no fix.


Distribució de l'horari dels substituts segons tipologia de centre

Centres d'educació infantil i primària
a)
 Quan se substitueixi un mestre titular que ocupa una vacant, el nomenament del substitut s'ajustarà al que segueix en funció de les hores lectives que el titular tingui assignades en el seu horari.

Jornada dels substituts
Horari lectiu del titular de la vacantLectivaComplementària centrePreparació classesTotal horari complementariJornada laboral% en relació jornada 37,5 h
24-2522,5551032,586,66%
22-2320,54,54,5929,578,66%
20-2118,544826,570,66%
18-1916,53,53,5723,562,66%

b) Quan se substitueixi un mestre titular amb dedicació de jornada reduïda, el nomenament del substitut s'ajustarà al que segueix:
Jornada dels substituts
Horari lectiu del titular de la vacantLectivaComplementària centrePreparació classesTotal horari complementariJornada laboral% en relació jornada 37,5 h
16,6 (2/3)153,53,572258,66%
12,5 (1/2)112,52,551642,66%
8,33 (1/3)8,331,662,54,1612,533,33%
En cas que s'hagi de substituir una jornada compactada de 1/2 + 1/3 la jornada final serà el total d'hores corresponents a ambdues jornades.
Excepció: En cas d'acumulació de llocs de treball d'1/3, la jornada serà la suma de les jornades que pertoquin: 1/3 + 1/3 = 66 % i 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1.Centres d'ensenyament secundari

a)
Quan se substitueixi un professor titular que ocupa una vacant, el nomenament del substitut s'ajustarà al que segueix en funció de les hores lectives i complementàries que el titular tingui assignades en el seu horari.

Jornada dels substituts
Horari lectiu del titular de la vacantLectivaComplementària centrePreparació classesTotal horari complementariJornada laboral% en relació jornada 37,5 h
19-20207,5512,532,586,66%
17-18187,5411,529,578,66%
15-161673,510,526,570,66%
13-14146,539,523,562,66%

b) Quan se substitueixi un professor titular amb dedicació de jornada reduïda, el nomenament del substitut s'ajustarà al que segueix:


Jornada dels substituts
Horari lectiu del titular de la vacantLectivaComplementària centrePreparació classesTotal horari complementariJornada laboral% en relació jornada 37,5 h
13,33 (2/3)13,505,5038,502258,66%
10 (1/2)104261642,66%
6,66 (1/3)6,663,342,55,8412,5033,33%

En cas que s'hagi de substituir una jornada compactada de 1/2 + 1/3 la jornada final serà el total d'hores corresponents a ambdues jornades.
Excepció: En cas d'acumulació de llocs de treball d'1/3, la jornada serà la suma de les jornades que pertoquin: 1/3 + 1/3 = 66 % i 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1.


Cos de mestres en educació de persones adultes

a) Quan se substitueixi un mestre titular que ocupa una vacant, el nomenament del substitut s'ajustarà al que segueix en funció de les hores lectives i complementàries que el titular tingui assignades en el seu horari.
Jornada dels substituts
Horari lectiu del titular de la vacantLectivaComplementària centrePreparació classesTotal horari complementariJornada laboral% en relació jornada 37,5 h
21-22225,5510,532,586,66%
19-202054,59,529,578,66%
17-18184,548,526,570,66%
15-161643,57,523,562,66%

b) Quan se substitueixi un mestre titular amb dedicació de jornada reduïda, el nomenament del substitut s'ajustarà al que segueix:


Jornada dels substituts
Horari lectiu del titular de la vacantLectivaComplementària centrePreparació classesTotal horari complementariJornada laboral% en relació jornada 37,5 h
14,66 (2/3)153,53,572258,66%
11 (1/2)112,52,551642,66%
7,33 (1/3)7,332,672,55,1712,5033,33%

En cas que s'hagi de substituir una jornada compactada de 1/2 + 1/3 la jornada final serà el total d'hores corresponents a ambdues jornades.

Excepció: En cas d'acumulació de llocs de treball d'1/3, la jornada serà la suma de les jornades que pertoquin: 1/3 + 1/3 = 66 % i 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1.Amb caràcter general quan se substitueixi un interí nomenat en una substitució, la jornada serà la mateixa que tingui assignada la persona substituïda amb algunes excepcions:
 • Quan el lloc de treball de la persona a substituir hagi estat compactat per acumulació de terços de jornada se substituirà amb els mateixos criteris establerts en els apartats anteriors 

Criteris per la gestió de la borsa de treball (curs 2013-2014)

per la qual s'estableixen els terminis per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014. (DOGC. núm 6378, 17.5.2013)

Al llarg del curs 2013-2014 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent:
Substitucions: jornada laboral per al curs 2013-2014Jornada laboral dels professors interins docents nomenats per a substitucions a partir del curs 2013-2014
A partir de l'1 de setembre de 2013, la jornada dels professors interins docents nomenats per a la substitució transitòria del lloc de treball s'adequarà proporcionalment a les activitats de docència directa amb alumnes. El nomenament del personal docent en substitució de funcionaris tindrà horaris de treball inferiors als establerts amb caràcter general.

Les substitucions docents cobriran la part horària corresponent a les activitats lectives amb alumnes (activitats docents amb grups classe, activitats de suport i d'atenció a la diversitat) sense incloure-hi les reduccions lectives per tasques de direcció i coordinació dels titulars dels llocs de treball. La jornada laboral dels substituts inclourà també, proporcionalment, un horari per activitats complementàries fins assolir una jornada laboral màxima de 32,5 hores, de les quals, un màxim de 27,5 hores seran de presència en el centre docent.

Per al millor aprofitament dels recursos disponibles, les direccions dels centres docents públics ajustaran l'horari setmanal de presència en el centre fins al màxim de les 27,5 hores afectant, preferentment, les tasques de vigilancia i esbarjo dels alumnes d'educació infantil i primària o altres activitats lectives i, en el cas de l'educació secundària, les guàrdies o altres vigilàncies o, si escau, altres activitats complementàries d'horari fix o no fix.


Distribució de l'horari dels substituts segons tipologia de centre

Centres d'educació infantil i primàriaa) Quan se substitueixi un mestre titular que ocupa una vacant, el nomenament del substitut s'ajustarà al que segueix en funció de les hores lectives que el titular tingui assignades en el seu horari.
Jornada dels substituts
Horari lectiu del titular de la vacantLectivaComplementària centrePreparació classesTotal horari complementariJornada laboral% en relació jornada 37,5 h
24-2522,5551032,586,66%
22-2320,54,54,5929,578,66%
20-2118,544826,570,66%
18-1916,53,53,5723,562,66%

b) Quan se substitueixi un mestre titular amb dedicació de jornada reduïda, el nomenament del substitut s'ajustarà al que segueix:
Jornada dels substituts
Horari lectiu del titular de la vacantLectivaComplementària centrePreparació classesTotal horari complementariJornada laboral% en relació jornada 37,5 h
16,6 (2/3)153,53,572258,66%
12,5 (1/2)112,52,551642,66%
8,33 (1/3)8,331,662,54,1612,533,33%
En cas que s'hagi de substituir una jornada compactada de 1/2 + 1/3 la jornada final serà el total d'hores corresponents a ambdues jornades.
Excepció: En cas d'acumulació de llocs de treball d'1/3, la jornada serà la suma de les jornades que pertoquin: 1/3 + 1/3 = 66 % i 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1.Centres d'ensenyament secundari
a)Quan se substitueixi un professor titular que ocupa una vacant, el nomenament del substitut s'ajustarà al que segueix en funció de les hores lectives i complementàries que el titular tingui assignades en el seu horari.

Jornada dels substituts
Horari lectiu del titular de la vacantLectivaComplementària centrePreparació classesTotal horari complementariJornada laboral% en relació jornada 37,5 h
19-20207,5512,532,586,66%
17-18187,5411,529,578,66%
15-161673,510,526,570,66%
13-14146,539,523,562,66%

b) Quan se substitueixi un professor titular amb dedicació de jornada reduïda, el nomenament del substitut s'ajustarà al que segueix:


Jornada dels substituts
Horari lectiu del titular de la vacantLectivaComplementària centrePreparació classesTotal horari complementariJornada laboral% en relació jornada 37,5 h
13,33 (2/3)13,505,5038,502258,66%
10 (1/2)104261642,66%
6,66 (1/3)6,663,342,55,8412,5033,33%

En cas que s'hagi de substituir una jornada compactada de 1/2 + 1/3 la jornada final serà el total d'hores corresponents a ambdues jornades.
Excepció: En cas d'acumulació de llocs de treball d'1/3, la jornada serà la suma de les jornades que pertoquin: 1/3 + 1/3 = 66 % i 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1.


Cos de mestres en educació de persones adultes

a) Quan se substitueixi un mestre titular que ocupa una vacant, el nomenament del substitut s'ajustarà al que segueix en funció de les hores lectives i complementàries que el titular tingui assignades en el seu horari.
Jornada dels substituts
Horari lectiu del titular de la vacantLectivaComplementària centrePreparació classesTotal horari complementariJornada laboral% en relació jornada 37,5 h
21-22225,5510,532,586,66%
19-202054,59,529,578,66%
17-18184,548,526,570,66%
15-161643,57,523,562,66%

b) Quan se substitueixi un mestre titular amb dedicació de jornada reduïda, el nomenament del substitut s'ajustarà al que segueix:


Jornada dels substituts
Horari lectiu del titular de la vacantLectivaComplementària centrePreparació classesTotal horari complementariJornada laboral% en relació jornada 37,5 h
14,66 (2/3)153,53,572258,66%
11 (1/2)112,52,551642,66%
7,33 (1/3)7,332,672,55,1712,5033,33%

En cas que s'hagi de substituir una jornada compactada de 1/2 + 1/3 la jornada final serà el total d'hores corresponents a ambdues jornades.

Excepció: En cas d'acumulació de llocs de treball d'1/3, la jornada serà la suma de les jornades que pertoquin: 1/3 + 1/3 = 66 % i 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1.Amb caràcter general quan se substitueixi un interí nomenat en una substitució, la jornada serà la mateixa que tingui assignada la persona substituïda amb algunes excepcions:
 • Quan el lloc de treball de la persona a substituir hagi estat compactat per acumulació de terços de jornada se substituirà amb els mateixos criteris establerts en els apartats anteriors.